Moduł ofertowania (kosztorysy, oferty, proformy)


Moduł ofertowania i proform jest całkowicie zintegrowany z systemem magazynowym WF-MAG. Umożliwia tworzenie ofert i proform przypisanych bezpośrednio do wybranego kontrahenta. Do wygenerowanych dokumentów można dodawad artykuły, zmieniad ich cenę, dodawad uwagi. W dodatkowej zakładce „Inne” znajdują się pola „Nr rachunku”, „Forma płatności”, dzięki którym utworzona pozycja bezproblemowo zostanie dostosowania do wcześniejszych ustaleo z kontrahentem. Z każdego z dokumentów można wygenerowad – w przypadku ofert – proformę i zamówienie, z proformy – fakturę. Funkcje te minimalizują ilośd czynności wymaganych do wykonania opisanego zadania, co skutkuje zaoszczędzeniem czasu.
Pozycje zawarte w zakładce „Ustawienia” dają możliwośd indywidualnego ustawienia numeracji ofert i proform dla poszczególnych magazynów. Udostępniona jest także opcja tworzenia statusów i projektów, które można przypasowad do konkretnych dokumentów. Pozwala to na uporządkowanie i łatwiejszą kontrolę danych, ponieważ wszystkie zebrane są w jednym miejscu z możliwością filtrowania według ustawionych preferencji.
Moduł znacznie ułatwia koordynację generowanych pozycji a także ich przypasowanie do danego kontrahenta i projektu. Niweluje problemy z brakiem przepływu niektórych informacji między pracownikami, ponieważ wszystkie zmiany są widoczne i każda osoba jest w stanie sprawdzid na jakim etapie jest dana oferta/proforma.
Moduł generowania zamówieo produkcyjnych
W realizacji moduł zamówieo do dostawców na podstawie zamówieo od odbiorców w uwzględnieniem produkcji (wariantów produkcji).
Dodawanie oferty, proformy
W celu uruchomienia dodatkowych opcji umożliwiających wystawienie ofert i pro-form, po otwarciu systemu WF-MAG należy przejśd do zakładki „Kartoteki”.

 

 

Następnie po kliknięciu przycisku „Kontrahenci” otwiera się okno zawierające listę firm.

 

 

Klikając na wybraną pozycję prawym przyciskiem myszy rozwija się menu, należy przejśd do „Operacje dodatkowe”  „Oferty na kontrahenta”.

 

 

Pojawia się okno, które umożliwia tworzenie ofert i pro-form. Po lewej stronie widoczny jest filtr dzięki któremu można zaznaczyd wyświetlaną grupę ofert/proform np. oferty wersje robocze, propozycje, zaakceptowane; przy pro-formach: wygenerowane, opłacone.

 

 

Aby dodad nową ofertę przypisaną do kontrahenta, należy użyd przycisku „Dodaj”. Pojawia się wówczas okno umożliwiające stworzenie nowego dokumentu.

 

 

Do nowej oferty konieczne jest dodanie artykułów w tym celu należy kliknąd „Dodaj”

 

 

Następnie za pomocą pola wyboru otwiera się lista artykułów, po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji należy kliknąd „Wybierz” aby dodad towar.

 

 

W następnym kroku możliwa jest zmiana ceny, podatku vat i ilości dodawanej pozycji.

 

 

Po kliknięciu „Zapisz” pozycja zostaje dopisana do oferty.

 

 

W oknie oferty znajdują się dwie zakładki „Pozycje” (tutaj dodawane są artykuły), „Inne”, w której jest możliwośd dodania uwag, wybrania numeru rachunku i formy płatności.

 

 

Kolejnym krokiem jest zapisanie oferty przyciskiem „Zapisz” i potwierdzenie na wyskakującym oknie „Tak”

 

 

Dodawanie proformy odbywa się w zakładce „Proformy” w analogiczny sposób jak tworzenie oferty.

 

 

Dodatkowe funkcje:


Generowanie dokumentów


Okno pokazujące listę ofert umożliwia także generowanie proformy bądź zamówienia bezpośrednio z zaznaczonej pozycji.

 

 

 

 

 

Po przejściu do zakładki „Proformy” pokazuje się lista dokumentów – w tym przypadku występuje możliwośd wygenerowania faktury poprzez przycisk „na fakt.”

 

 

Numeracja, statusy, projekty


Moduł daje możliwośd dostosowywania numeracji przy każdym z magazynów , dodawania statusów ofert i proform jak i również utworzenia projektu, do którego dane pozycje mają byd przyporządkowane. Funkcje te znajdują się w zakładce „Ustawienia” – tam znajdują się trzy przyciski: „Numeracja”, „Statusy” i „Projekty”. 

 

 

Po kliknięciu przycisku „Numeracja” pojawia się okno – po lewej stronie znajduje się lista magazynów, po wybraniu konkretnej pozycji można przejśd do tworzenia numeracji dla ofert i proform według podanej legendy.

 

 

Kolejny przycisk „Statusy” pozwala na dodawanie statusów ofert i proform, dzięki czemu można je poszeregowad jako np. robocze, zaakceptowane, zapłacone.

 

 

W celu dodania nowej pozycji należy użyć „Dodaj” – wystarczy wpisać nazwę w polu i zapisać.

 

 

Aby przyporządkowad ofertę lub proformę do konkretnego statusu należy zaznaczyd dokument, kliknąd przycisk „Popraw” – otwiera się okno i po prawej stronie z listy rozwijanej „Status” wybrad odpowiednią pozycję i zapisad zmiany. Analogiczne działanie wykonuje się przy zmianie statusu w zakładce „Proformy”.

 

 

Ostatnia opcja dostępna w zakładce ustawienia to „Projekty” – dodawanie pozycji wygląda tak samo jak przy statusach.

 

 

W celu przyporządkowania dokumentu do danego projektu, należy wybrać pozycję z listy rozwijanej „Projekt” i zapisać zmiany.

 

 

W oknie Oferty na kontrahenta po lewej stronie znajduje się lista wprowadzonych statusów i projektów, dzięki tej funkcji można przefiltrować oferty i proformy według preferencji.

 

 

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81